Actuar a la fira

Requisits artístics

El període de presentació de sol·licituds per participar a Mostra Igualada – Fira d’espectacles infantils i juvenils del 2022 comprèn del 21 de juny al 15 d’agost de 2021 (ATENCIÓ! Prorrogat fins el 18 d’agost). 

La convocatòria està oberta a companyies professionals que presentin espectacles de qualsevol gènere (teatre, dansa, música, circ, etc.) adreçats a un públic familiar, infantil o juvenil, tant si han estat creats per ser representats en espais tancats com a l’exterior. Les propostes també poden ser de petit, mitjà o gran format i poden combinar diversos gèneres. Es tindrà especialment en compte la contemporaneïtat de la proposta, la innovació en el llenguatge escènic, l’aportació en el format, i la dramatúrgia.

La Direcció Artística de la fira, encarregada del procés de selecció de les propostes, donarà preferència a aquelles propostes que hagin tingut poc recorregut d’exhibició.

Condicions de participació

La sol·licitud de participació de companyies a la Mostra Igualada implica l’acceptació de les següents Condicions de Participació.

1.- Condicions generals

 

Per participar a la Mostra Igualada és indispensable enviar el formulari de sol·licitud de participació i el material addicional dins els terminis d’inscripció.

 

Cada companyia només podrà presentar un espectacle. Només s’acceptarà la inscripció d’espectacles estrenats els darrers 4 anys.

 

Les companyies seleccionades s’hauran de reservar i tenir disponibilitat d’actuació durant tots els dies de la Mostra Igualada, que enguany se celebrarà del 31 de març al 3 d’abril de 2022.

 

La comissió artística informarà mitjançant correu electrònic a totes les companyies presentades, si la seva proposta ha estat o no seleccionada, durant el mes de novembre de 2021.

2.- Condicions econòmiques

 

S’estableix que les companyies que participen a la Mostra Igualada no percebran l’import que correspon al seu caixet habitual. En la sol·licitud les companyies faran una proposta de caixet adaptada a la seva participació.

 

En cas de ser seleccionades, Mostra Igualada negociarà amb cada una d’elles l’import definitiu de participació a la fira que garantirà una quantitat fixa en concepte de despeses generals i de transport.

3.- Condicions tècniques

 

Mostra Igualada proporcionarà la infraestructura tècnica que es consideri necessària per a la realització de cada espectacle, sempre que la fitxa tècnica hagi estat enviada en el termini previst i consensuada i confirmada pel Cap Tècnic de la fira. Qualsevol canvi o afegit posterior en aquesta fitxa anirà a càrrec de la companyia.

 

Com a norma general, Mostra Igualada no subministrarà cap tipus de material escenogràfic ni fungible (com ara filtres, làmpades, pirotècnia, etc.) ni tampoc instruments musicals ni projectors audiovisuals.

 

Els tècnics de la Mostra Igualada són responsables de la instal·lació dels equips i donen suport al muntatge. Els tècnics de la companyia són responsables del muntatge i de portar la funció.

4.- Allotjament i dietes de les companyies

 

Número de persones

 

Mostra Igualada comptabilitzarà com a integrants d’una companyia, a efectes de manutenció, el número d’intèrprets a escena més una persona en qualitat de tècnic i una persona en qualitat de representant.

 

Manutenció

 

Mostra Igualada, mitjançant el sistema que la mateixa organització estableixi, facilitarà la manutenció (dinar i/o sopar) a la companyia segons l’horari i dies de les seves funcions.

 

Allotjament

 

Com a norma general, Mostra Igualada només es farà càrrec de l’allotjament de les companyies de fora de Catalunya, en cases de famílies acollidores.

5.- Final

 

Aquestes “Condicions de Participació” de les companyies estan subjectes i supeditades al contracte que s’haurà de signar entre la companyia i l’Ajuntament d’Igualada.